Maluf, S. W. (2022). Ensinar antropologia em tempos sombrios . Ilha Revista De Antropologia, 24(1), 117–134. https://doi.org/10.5007/2175-8034.2022.e80190