Montardo, Deise Lucy Oliveira, Universidade Federal do Amazonas