Coutinho, Lidia Maria, FEPESE - Florianópolis - SC, Brasil