Bissoli, Michelle de Freitas, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil