Peterle, P. (2012). GINZBURG, Natalia. Caro Michele. Revista Estudos Feministas, 20(1), 332–334. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000100024