(1)
Kozhakhmetova, G.; Tazhibayeva, S.; Abeshova, N.; Ibragimova, K. National Values in the Translation of Kazakh Literary Works. Cad. Trad. 2024, 44, 1-14.