v. 43, n. 2 (2009)


Capa da revista
Capa: Georg Simmel (1858 - 1918).